ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

kolossos2047 > News > ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ.83/03.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6Τ7Γ46ΜΖ1Β-ΤΒΩ)

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.83/03.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6Τ7Γ46ΜΖ1Β-ΤΒΩ)

  • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς και τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.

  • Posted by: kolossos2047

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς, τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου,στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.

  • Posted by: kolossos2047

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς, τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου,στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης

  • Posted by: kolossos2047