ΝΕΑ

kolossos2047 > News > ΝΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 163/ 07.09.2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων που αφορά στον έλεγχο των προσκομισθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων εκ μέρους των επιλεχθέντων της υπ’ αρ. πρωτ.83/03-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 1 αριθ. πρωτ. 161/06.09.2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων,στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 83/03-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου για αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών 1&2 στο πλαίσιο της υπ´αρ. πρώτ. 83/03-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους – Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς και τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου

  • Posted by: kolossos2047

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/03.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6Τ7Γ46ΜΖ1Β-ΤΒΩ)

  • Posted by: kolossos2047

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ.83/03.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6Τ7Γ46ΜΖ1Β-ΤΒΩ)

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.83/03.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6Τ7Γ46ΜΖ1Β-ΤΒΩ)

  • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς και τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.

  • Posted by: kolossos2047

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς, τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου,στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.

  • Posted by: kolossos2047

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς, τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου,στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης

  • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 32/22.02.2023 Πρακτικού

  • Posted by: kolossos2047